Ilki bilen, Covid üçin täsirli sanjymlar.Indiki Up: Dümew.

Sanofi Pasteuryň global gözleg we ösüş bölüminiň başlygy -an-Fransua Toussaint, mRNA sanjymlarynyň Covid-e garşy gripp üçin şuňa meňzeş netijeleri kepillendirmeýändigini duýdurdy.

"Biz kiçigöwünli bolmaly" -diýdi."Maglumatlar işleýändigini ýa-da ýokdugyny görkezer."

Someöne käbir gözlegler mRNA sanjymlarynyň adaty sanjymlardan has güýçli bolup biljekdigini görkezýär.Haýwanlary öwrenmekde mRNA sanjymlary dümew wiruslaryndan has giň gorag üpjün edene meňzeýär.Haýwanlaryň immunitet ulgamyna wirusa garşy antikor ýasamagy we immun öýjüklerini ýokaşan öýjüklere hüjüm etmegi öwredýärler.

Dümew üçin iň ähtimal, mRNA sanjymlary çalt edilip bilner.MRNA önümçiliginiň tizligi waksina öndürijilerine dümewiň haýsy ştammlaryny ulanmalydygyny saýlamazdan ozal birnäçe aý garaşmaga mümkinçilik döredip biler, bu bolsa has oňat gabat geler.

Pfizer-iň baş ylmy işgäri doktor Filip Dormitser: "Her ýyl 80 göterim kepil geçip bilseňiz, bu jemgyýetiň saglygyna uly peýdaly bolar" -diýdi.

Şeýle hem tehnologiýa mRNA sanjym öndürijilerine kombinasiýa suratlaryny döretmegi aňsatlaşdyrýar.Dümewiň dürli ştamlary üçin mRNA molekulalary bilen bir hatarda, düýbünden başga dem alyş keselleri üçin mRNA molekulalaryny hem goşup bilerler.

9-njy sentýabrda maýa goýujylar üçin geçirilen çykyşda Moderna täze synagyň netijelerini paýlaşdy, gözlegçiler üç dem alyş wirusy üçin möwsümleýin dümew, Covid-19 we dem alyş sintisial wirusy ýa-da RSV atly umumy patogen bolan mRNA-lary birleşdirýän syçanlara sanjymlary berdiler.Syçanlar üç wirusa garşy ýokary derejeli antikor öndürdi.

Beýleki gözlegçiler dümewiň köp görnüşini goramak bilen adamlary köp ýyllap gorap biljek ähliumumy dümew sanjymyny gözleýärler.Adamlara ýyllyk ok atmagyň ýerine, birnäçe ýyldan diňe güýçlendiriji gerek bolup biler.Iň oňat ýagdaýda, bir sanjym ömürboýy işlemegi mümkin.

Pensilwaniýa uniwersitetinde Norbert Pardiniň ýolbaşçylygyndaky gözlegçiler topary gripp wiruslaryndan beloklary kodlaýan mRNA sanjymlaryny seýrek döredýär.Haýwanlarda geçirilen synaglar bu sanjymlaryň ýylsaýyn dowam edip biljekdigini görkezýär.

Moderna häzirki wagtda dümewiň ähliumumy sanjymynyň üstünde işlemese-de, ýokanç keselleri öwrenmek boýunça kompaniýanyň ýolbaşçysy doktor elineaklin Miller: "Geljek üçin gyzyklandyrjak bir zat" -diýdi.

MRNA dümewine garşy sanjymlar garaşylýanlara laýyk gelse-de, tassyklanmak üçin birnäçe ýyl gerek bolar.MRNA dümewine garşy sanjymlar, Covid-19 sanjymlary üçin hökümetiň ägirt uly goldawyny almaz.Şeýle hem, düzgünleşdiriji guramalar gyssagly rugsat almaga rugsat bermezler.Möwsümleýin dümew täze howp däl we eýýäm ygtyýarly sanjymlar bilen garşy çykyp bolýar.

Şonuň üçin öndürijiler doly tassyklanmak üçin has uzyn ýoly geçmeli bolarlar.Irki kliniki synaglar gowy netije berse, sanjym öndürijiler birnäçe dümew möwsüminde dowam edip biljek uly göwrümli synaglara geçmeli bolarlar.

Konnektikut uniwersitetinden doktor Bartli: "Bu işlemeli" -diýdi."Elbetde, şonuň üçinem gözleg geçirýäris -" edilmelidigini "we" edilmelidigini "anyklamak üçin."

0C6A3549
0C6A7454
0C6A7472

Poçta wagty: 21-2022-nji aprel